نویسنده = ������ ���������������� ������������������
استخراج ویژگی‌های عناصر برنامه تربیت اقتصادی برای دانش آموزان مدارس متوسطه

دوره 28، شماره 2، آذر 1400، صفحه 41-58

10.22055/edus.2022.38205.3263

جعفر عباسی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان


ارائه مدل مناسب مدیریت چند فرهنگی در مدارس ابتدایی ایران

دوره 27، شماره 1، تیر 1399، صفحه 1-24

10.22055/edus.2020.31892.2960

سید احمد پورموسوی؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان


سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 5-34

10.22055/edu.2017.12622

حاتم فرجی ده سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ رضا بغدادچی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی