نویسنده = ������������ ��������
بررسی تحلیلی چهار بعد میانجیگری فناورانه «آموزش معکوس» در رویکرد پساپدیدارشناسی

دوره 26، شماره 2، دی 1398، صفحه 131-154

10.22055/edus.2019.29589.2811

اکرم شوشتری؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ محمد عطاران


نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 5-22

10.22055/edu.2018.21552.2155

شهداد عبدالهی خانقاه؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان بر خورداری