دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی ارتباط بین توانایی حل مسأله و میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی

محسن روشنیان رامین؛ پوراندخت فاضلیان؛ حسن رستگارپور

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 117-130

چکیده
  هدف از این پژوهشی بررسیتوانایی حل مسأله در بین استفاده‌کنندگاناز بازی‌های رایانه‌ایاست. با توجه به این که در بازی‌های رایانه‌ای نیزفرد با مسائلی مواجه می‌شود کهباید آن‌ها را حل کند، در این پژوهش قصد داریم ببینیم که بین گروه‌هایی که بهمیزان مختلف از این بازی‌هااستفاده می‌کننددر حل مسأله تفاوت وجود دارد؟ روشتحقیق این پژوهش ...  بیشتر