نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ������
تأثیر درس‌افزار با رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز بر سطوح یادگیری شناختی دانش‌آموزان

دوره 27، شماره 1، تیر 1399، صفحه 139-160

10.22055/edus.2020.31823.2953

الهه بدیعی؛ محمد رضا نیلی؛ یاسمین عابدینی؛ بی بی عشرت زمانی


تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی

دوره 24، شماره 1، تیر 1396، صفحه 23-44

10.22055/edu.2017.19698.1995

پری مشایخ؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری