نویسنده = سهیلا هاشمی
مدل مفهومی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان ابتدایی

دوره 27، شماره 1، تیر 1399، صفحه 25-50

10.22055/edus.2020.31416.2931

مهین مهدویه؛ سهیلا هاشمی؛ حبیب اله نادری؛ علی اصغر فیروزجاییان