دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیلی بر پیامدهای افزایش میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها

غلامحسین رضایت؛ قربانعلی سلیمی؛ رسول ربانی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15747

چکیده
  در سال‌های دهه‌ی هفتاد شاهد رشد فزاینده‌ی‌ حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی و افزایش میزان پذیرش آنان به بیش از 50 درصد بوده‌ایم؛ هدف این پژوهش بررسی نتایج و پیامدهای این پدیده در چهار زمینه‌ی نظام آموزش عالی کشور، مقوله‌ی‌ اشتغال زنان، نهاد خانواده و موقعیت و پایگاه اجتماعی زنان است. روش کار ما در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر