دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسیرابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها با برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ مجتبی بذرافشان مقدم

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 215-238

چکیده
      هدف کلی این تحقیق، بررسی وضعیت نیازهای دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها، بر حسب برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 2350 دانشجوی شرکت کننده در اردوهای دانشجویی، از دانشگاه‌های مختلف کشور، در تابستان 1387 در شهر مشهد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی و بر اساس متغیرهای ...  بیشتر

بررسی تأثیر برنامه درسی تجربه شده بر رضایت دانشجویان ورودی مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز- پیشنهاد مدل توضیحی برنامه درسی

مهدی محمدی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 63-96

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15773

چکیده
  در سالیان اخیر تلاش‌های فراوانی برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان صورت گرفته است. یکی از مهمترین این عوامل، برنامه درسی تجربه شده توسط دانشجو می‌باشد. این تحقیق در تلاش بود تا نقش برنامه درسی تجربه شده را در رضایت دانشجویان مهندسی و علوم پایه را به منظور پیشنهاد مدل بهینه برنامه درسی بررسی نماید. بدین منظور 388 نفر از دانشجویان ...  بیشتر