نویسنده = ���������� ������������ ��������������
مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده‌یی اقتصادی در استان کردستان

دوره 17، 3و4، اسفند 1389، صفحه 143-170

ابراهیم صالحی عمران؛ احمد جعفری صمیمی؛ جمال نیلی