دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی عامل‌های مؤثر بر گرایش دینی دانش‌آموزان و ارایه‌ی راهکارهای مناسب (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اورمیه)

محمد عباس زاده؛ حسن خراطیان خامنه؛ کاظم عباسی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 51-76

چکیده
        مقاله حاضر، با هدف شناسایی عامل‌های مؤثر بر گرایش دینی دانش‌آموزان، نگاشته شده و در نظر دارد راهکارهای عملی برای این موضوع ارایه نماید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته، تعداد434 نفر با شیوه نمونه‌گیری طبقه‌یی، از بین دانش‌آموزان نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر ارومیه، به عنوان نمونه نهایی ...  بیشتر