دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه‌های متوسطه‌ی نظری شهر شیراز

فرشته مصطفوی راد؛ محمد رضا بهرنگی؛ مصطفی عسگریان؛ ولی الله فرزاد

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 45-78

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی تعهد سازمانی با بیگانگی از کار در مدیران مقطع متوسطه‌ی شهر شیراز انجام شد. نمونه‌ی مورد بررسی ٤١٢ مدیر بودند. که ٢٣٤ نفر از آنها به پرسشنامه‌های ارسالی جواب دادند. چهار پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی دنیسون، تعهد سازمانی مایر ...  بیشتر