دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی عامل‌های مؤثر بر افت تحصیلی درس ریاضی دوره‌ی متوسطه (منطقه سردرود)

مسیب یارمحمدی واصل؛ حمید رضا مقامی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 27-44

چکیده
     هدف این پژوهش شناخت عامل‌های مؤثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ در درس ریاضی است. روش: این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور تعداد 152 نفر (98 نفر دانش‌آموز و 54 نفر مدیر و معلم) با روش نمونه‌گیری طبقه‌یی تصادفی انتخاب شد. داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی محقق ساخته علل افت تحصیلی ریاضی به دست آمد. ...  بیشتر