نویسنده = ���������� ����������
شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 55-76

10.22055/edus.2019.23767.2349

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی


سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 25-46

10.22055/edu.2019.14695.1497

سحر سعادت؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ محمد رضا نیستانی