دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
میزان مقیاس رفتار سازشی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی

منیجه شهنی ییلاق

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، ، صفحه 114-131

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16167

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش میزان سازی مقیاس رفتار سازشی، ساخته لمبرت و دیگران، در اهواز است. مقیاس اصلی شامل دو بخش است، لیکن از آنجا که سوالات بخش دوم آن به فرهنگ ایرانی نزدیک بود فقط این بخش میزان سازی شد. پس از ترجمه و ویرایش ماده‌های مقیاس، مرحله تهیه و تنظیم پرسشنامه جهت اصلاح آزمون، یعنی تغییر یا حذف ماده های مبهم و دو پهلو، متناسب ...  بیشتر

مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز

محمد رضا آهنکوب نژاد؛ حسین شکرکن؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، ، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16196

چکیده
  در این تحقیق تلاش به عمل آمد تا تفاوت بین سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ابتدایی شهرستان اهواز به تفکیک که متغیرهای جنسیت (پسر- دختر) و مدت زمان پس از جهش (یکسال-دو سال) معلوم گردد. فرضیه اصلی تحقیق این بود که از نظر سازگاری عاطفی و اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین دانش آموزان جهشی و غیر جهشی وجود ندارد. جهت آزمودن ...  بیشتر