دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
برنامه ریزی درسی
ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر عمق دانش جهت افزایش سطح پیچیدگی شناختی یادگیرندگان

زهره کرمی؛ میثم کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

https://doi.org/10.22055/edus.2023.39987.3332

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر عمق دانش، جهت افزایش سطح پیچیدگی شناختی یادگیرندگان بود. در این پژوهش از روش سندکاوی و تحلیل محتوای مقوله ‏ای استفاده شد. منابع، مطالعه و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی شناسایی شدند و در نهایت بر اساس آنها الگوی برنامه درسی مبتنی بر عمق دانش ارائه شد. به منظور اعتباریابی، ...  بیشتر

تحلیلی بر کسب دانش ‏های معلمی از طریق روایت پژوهی بر اساس مدل کوهلر و میشرا

زهره کرمی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39413.3314

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی دانش‏ های کسب شده دانشجومعلمان از طریق روایت پژوهی بر اساس مدل کوهلر و میشرا بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. از طریق نمونه ‏گیری هدفمند یک گروه از دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی پردیس شهید باهنر همدان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برنامه درسی روایت پژوهی برای این گروه ...  بیشتر

درس پژوهی، رویکردی نوین در توسعه حرفه‏ ای معلمان

یحیی معروفی؛ زهره کرمی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22055/edu.2017.10347.1044

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به تجارب معلمان شرکت کننده در گروه‏ های درس‏ پژوهی مدارس بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. داده‏ ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند و نمونه‏‏ گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت. تحلیل نتایج نشان داد از نظر معلمان شرکت کننده، درس ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
مفاهیم آستانه: افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی

محمدرضا یوسف زاده؛ زهره کرمی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 231-252

https://doi.org/10.22055/edu.2017.10195.1020

چکیده
  هدف از مقاله، معرفی مفاهیم آستانه و جایگاه آنها در دیسیپلین ها و معرفی این مفاهیم به عنوان افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی است. تئوری مفاهیم آستانه، اولین بار در سال 2003 توسط مایر و لند معرفی شد. این تئوری به وسیله تئوری دانش مشکل، تئوری تنوع و تئوری بازسازی گرا حمایت می‏ شود. مفاهیم آستانه پیش بایسته‏ های لازم برای فهم عمیق دانش ...  بیشتر