نویسنده = سیروس قنبری
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان همدان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 115-134

سیروس قنبری؛ علی اکبر عسگری؛ حسن سرمدی انصار