دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثر رهبری زهرآگین مدیران بر ایجاد ترومای سازمانی با میانجی‌گری فرسودگی عاطفی دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان

اسماعیل رحمانی؛ سیروس قنبری

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39374.3313

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثر رهبری زهرآگین مدیران بر ترومای سازمانی با میانجی‌گری فرسودگی عاطفی دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان در سال 1399 به تعداد 16750 نفر بودند که از این جامعه بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 407 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجی گری انسجام تیمی (مطالعه موردی: تیم های معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان)

جمال عبدالملکی؛ سیروس قنبری

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37191.3217

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجی گری انسجام تیمی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان بودند، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر مبنای فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 346 معلم انتخاب شد. روش پژوهش کمی و از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور بود. جهت ...  بیشتر

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر رفتار آوایی کارکنان در دانشگاه‌ها

محمدفائق محمدی؛ سیروس قنبری

دوره 26، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 217-238

https://doi.org/10.22055/edus.2019.30764.2888

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار آوایی کارکنان در دانشگاه های غرب کشور بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان، دانشگاه‌های کرمانشاه، همدان و کردستان بود(1585 نفر). در بخش کیفی به صورت هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری تعداد 41 نفر از کارکنان مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
روابط ساده و ترکیبی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در مدارس هیأت امنایی و عادی

سیروس قنبری؛ اصغر اسکندری

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 207-230

https://doi.org/10.22055/edu.2017.10680.1099

چکیده
  چکیده: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ رابطۀ بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان انجام شد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوۀ جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان همدان بود. نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران 528 نفر ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان همدان

سیروس قنبری؛ علی اکبر عسگری؛ حسن سرمدی انصار

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 115-134

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی صورت گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی در جامعه آماری 1250 نفری کارشناسان اداری سازمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد، که از میان آن‌ها 297 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی ...  بیشتر