دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقیاس علاقه به رشته‌ی تحصیلی دانشجویان: ساخت و ویژگی‌های روانسنجی

یدالله زرگر؛ نجمه طهماسبی؛ ایران داوودی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 221-238

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس علاقه به رشته‌ی تحصیلی در دانشجویان انجام شده است. بدین منظور بر اساس متون مربوطه و طرح سؤال باز به تعدادی از دانشجویان و اساتید، یک پرسشنامه‌ی مقدماتی با هدف سنجش میزان علاقه به رشته‌ی تحصیلی در دانشجویان تهیه شد. پس از آن تعداد 280 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های شهید چمران و جندی ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ یدالله زرگر

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، ، صفحه 43-58

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌ گرایی‌ با استفاده‌ از تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ انجام‌ شد. 395 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اهواز یک‌ پرسشنامه مقدماتی‌ 95 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ کمال‌ گرایی‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ آزمودنیها ...  بیشتر