دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهر دزفول

آزاده فرزان پور؛ مسعود برومند نسب؛ محمد صنوبری؛ عبدالامیر طیب طاهر

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 177-200

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی– حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم مدارس ابتدایی شهر دزفول است. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهرستان دزفول بود. حجم نمونه شامل 50 کلاس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی و 50 کلاس مشمول ارزشیابی کمی است که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌

مسعود برومند نسب؛ حسین‌ شکرکن‌؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16148

چکیده
  جایگاه‌ مهار به‌ عنوان‌ خصیصه‌ای‌ شخصیتی‌ به‌ این‌ امراشاره‌ دارد که‌ هر فرد مجموعه‌ای‌ از باورها و انتظارات‌ دارد، مبنی‌ براینکه‌ افراد یا عواملی‌ هستند که‌ پاداشها و تنبیه‌هارا در زندگی‌ وی‌ در اختیار دارند . در این‌ خصوص‌، برخی‌ افراد جهت‌ گیری‌ درونی‌ دارند، و معتقدند که‌ تبحر، سخت‌ کوشی‌، احتیاط‌ و رفتار مسئولیت‌ ...  بیشتر

بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، ، صفحه 93-113

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16166

چکیده
  جایگاه مهار به عنوان یک خصوصیت شخصیتی به این معنا اشاره دارد که هر انسان دارای مجموعه‌ای از باورهاست مبنی بر اینکه افراد یا اشیایی پاداش هاو تنبیه ها را در زندگی وی کنترل می‌کنند. برخی از افراد جهت گیری درونی دارند با این اعتقاد که تبحر، سخت کوشی و رفتار مسئولیت پذیر به پیامدهای مثبت منجر می شود و نتایج تحت کنترل خودشان است. گروهی دیگر ...  بیشتر