نویسنده = ������������ �������� ����������
مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهر دزفول

دوره 18، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 177-200

آزاده فرزان پور؛ مسعود برومند نسب؛ محمد صنوبری؛ عبدالامیر طیب طاهر


بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

دوره 2، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 93-113

10.22055/edus.1996.16166

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان