دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان)

رضا میرانی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 97-114

چکیده
          هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان در سال 1389 می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی افراد متقاضی کار و تسهیلات اشتغال‌زایی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان به تعداد 13567 نفر است، که با بهره‌گیری از جدول تعیین حجم نمونه‌ی مورکان تعداد 370 نفر نمونه انتخاب ...  بیشتر