دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
نقش متغیرهای نگرش، خودپنداره و فعالیت‌های اولیه‌ی سوادآموزی در پیش‌بینی سواد خواندن دانش‌آموزان ایرانی بر اساس مقیاس پیرلز 2006

مهدی نامداری پژمان؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 131-154

چکیده
                    این مقاله نقش متغیرهای خودپنداره‌ی خواندن دانش‌آموز، فعالیت‌های اولیه‌ی سواد آموزی و نگرش دانش‌آموزان و والدین به خواندن، در عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی بر اساس داده‌های مطالعه‌ی پیرلز 2006 را مورد بررسی قرار داده است. نمونه‌ی آماری استفاده شده پس از پالایش، 5179 دانش‌آموز ...  بیشتر

نقش خودپنداره ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، عملکرد قبلی ریاضی و جنسیت در پیشرفت ریاضی

علیرضا کیامنش؛ نصیبه پوراصغر

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15844

چکیده
  در این پژوهش با توجه به ارتباط خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی طبق دیدگاههای خودپنداره و همچنین طبق رویکرد شناختی- اجتماعی، نقش خودپنداره ریاضی، انگیزش یادگیری، عملکرد قبلی ریاضی و جنسیت بر پیشرفت ریاضی به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام مطالعه تعداد 304 دانش‌آموز (152 دختر و 152 پسر) پایه اول دبیرستان از منطقه ...  بیشتر

برنامه‌ قصد شده‌ " و " برنامه‌ کسب‌ شده‌ علوم‌ " در دوره‌ راهنمایی‌ بر اساس‌ یافته‌ های‌ سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم ‌ TIMSS

علیرضا کیامنش

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، ، صفحه 13-37

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16129

چکیده
     سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم‌ Third International Mathematics and Science  Study (TIMSS) بزرگترین‌ و مهمترین‌ مطالعه‌ تطبیقی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ در سطح‌ بین‌ المللی‌ توسط‌ انجمن‌ بین‌ المللی‌ ارزشیابی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ International Association for the Evaluation of  Educational Achievement  انجام‌ گرفته‌ است‌. مطالعه‌ در سه‌ جمعیت‌ 9 ساله‌ ، 13 ساله‌ ...  بیشتر