دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روانشناسی تربیتی
بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

سعید قره آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22055/edu.2018.22342.2229

چکیده
  تعلل‏ورزی تحصیلی پدیده‏ی پیچیده‏ای است و با وجود پژوهش‏های متعدد هنوز در خصوص مؤلفه‌های آن در بین صاحب‏نظران توافق حاصل نشده است. پژوهش حاضر با هدف کشف عوامل زمینه‏ای، فرایندی و پیامدی تعلل ورزی انجام شد. در پژوهش فعلی از روش نظریه زمینه‏ای ویرایش کوربین و اشتراوس (2008) استفاده شد. 30 نفر از دانش آموزان پایه سوم دوره دوم متوسطه ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
تأثیر مدل آموزشی مک کارتی بر عملکرد حل مسئله‌ی ریاضی و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

صرفناز باقری شیخلو؛ منصور بیرامی؛ شهرام واحدی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22055/edu.2018.17585.1780

چکیده
  تحقیقات نشان می‌دهد مدل‌های آموزشی بر مؤلفه‌های مربوط به یادگیری تأثیر مثبت دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مدل آموزشی مک کارتی، بر عملکرد حل مسئله و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هشتم انجام گرفت. طرح آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی 50 دانش‌آموز دختر که به‌صورت تصادفی از بین دانش‌آموزان دختر پایه ...  بیشتر