دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارزیابی پایه‌ی سوم مقطع متوسطه‌ی نظری دخترانه‌ی شهر اهواز بر اساس الگوی نظری سیپ از دیدگاه دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان

طاهره علی محمدی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 167-188

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی پایه‌ی سوم مقطع متوسطه‌ی نظری دخترانه‌ی شهر اهواز است. برای انجام این تحقیق از الگوی نظری سیپ CIPP استفاده شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه دانش‌آموزان دختر مراکز پیش‌دانشگاهی و پایه‌ی سوم شاخه‌ی نظری رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی شهر اهواز در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشد. با استفاده از روش ...  بیشتر