دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی

فروزان ضرابیان

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 127-144

چکیده
  این تحقیق با هدف طراحی الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی مقطع دبستان و بررسی ویژگی‌های عناصر آن انجام پذیرفته است. جهت طراحی الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی وستون و همکاران انتخاب شد و بر مبنی آن الگوی راهنمای برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی دبستان در سه بخش اصلی عنصر طراحی آموزشی، ...  بیشتر