دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی اثر رویکرد‌های نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه‌ی ون هیلی بر انگیزش دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های دخترانه شهرستان تیران و کرون

محمد جواد لیاقتدار؛ حمیدرضا عریضی؛ سعیده صدر ارحامی؛ نرجس امینی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 83-104

چکیده
  نظریه ون هیلی یک مدل یادگیری است که برای شکل‌گیری و توسعه‌ی درک و فهم هندسه ایجاد شده است و با در نظر گرفتن گام‌‌هایی در زمینه‌ی رشد مفاهیم هندسه در فراگیران امکان یادگیری را افزایش می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش‌‌های نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه‌ی ون هیلی بر انگیزش دانش‌آموزان دبیرستانی بود. بدین منظور یک کلاس ...  بیشتر