دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فراتحلیل نقش آموزش‌های پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی

اصغر شیرعلی پور؛ مسعود اسدی؛ علی محمد نظری؛ زینب شکوری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 131-154

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور ایران، در زمینه‌ی مطالعات دوزبانه و آموزش‌های پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی پرداخته است. بدین منظور، تعداد 28 پژوهش انجام یافته در زمینه‌ی مطالعات دوزبانگی و آموزش پیش دبستانی از مراکز پژوهشی ...  بیشتر