دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه، طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و کلر

هاشم فردانش؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ ناصر همتی؛ منصور رضایی؛ صغرا عمرانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 117-136

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی روش آموزش مناسب برای آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی با استفاده از روش آموزش متداول (مبتنی بر سخنرانی) و دو روش آموزش الکترونیکی بود. در یک بررسی نیمه آزمایشی 90 پزشک عمومی و دستیار بر اساس فراخوان درون دانشگاهی، از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با روش نمونه‌گیری در دسترس در سه گروه 30 نفره شرکت کردند. روش آموزش مداوم ...  بیشتر

مطالعه‌ی ارتباط سبک‌های یادگیری (دیداری، شفاهی، خواندنی- نوشتنی، حرکتی، چند حسّی) با پیشرفت تحصیلی

مرجان معصومی فرد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرضا سرمدی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 53-74

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15746

چکیده
  مطالعات گسترده در سه دهه‌ی‌ اخیر نشان داده است که یکی از تفاوت‌های فردی مؤثر بر یادگیری، سبک‌های یادگیری است که این سبک‌ها در پیشرفت تحصیلی فراگیران نیز تأثیر بسزایی دارد. سبک‌های یادگیری مورد نظر عبارتند از: دیداری، شفاهی، خواندنی- نوشتنی، حرکتی و چندحسّی. مطالعه‌ی حاضر به بررسی ارتباط سبک‌های یادگیری دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ...  بیشتر