نویسنده = �������������� ���������� ��������
بین‌المللی سازی برنامه‌ی درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش‌ها و راهبردها

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 45-66

کوروش فتحی واجارگاه؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج الهی؛ مهرنوش خشنودی فر