دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی

نعمت الله عزیزی؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد؛ محمد صنوبری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 75-94

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران (موردکاوی مدارس غیرانتفاعی) از دیدگاه مدیران و صاحب‌نظران حوزه‌ی اقتصاد آموزش انجام گرفت. نمونه‌ی آماری عبارت بود از 284 نفر از مدیران مدارس غیر انتفاعی پسرانه‌ی شهر تهران و 10 نفر از صاحب‌نظران اقتصاد آموزش دانشگاه‌های تهران که به ترتیب با استفاده از روش ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه‌های متوسطه‌ی نظری شهر شیراز

فرشته مصطفوی راد؛ محمد رضا بهرنگی؛ مصطفی عسگریان؛ ولی الله فرزاد

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 45-78

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی تعهد سازمانی با بیگانگی از کار در مدیران مقطع متوسطه‌ی شهر شیراز انجام شد. نمونه‌ی مورد بررسی ٤١٢ مدیر بودند. که ٢٣٤ نفر از آنها به پرسشنامه‌های ارسالی جواب دادند. چهار پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی دنیسون، تعهد سازمانی مایر ...  بیشتر