نویسنده = ولی الله فرزاد
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 75-94

نعمت الله عزیزی؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد؛ محمد صنوبری


بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه‌های متوسطه‌ی نظری شهر شیراز

دوره 17، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 45-78

فرشته مصطفوی راد؛ محمد رضا بهرنگی؛ مصطفی عسگریان؛ ولی الله فرزاد