نویسنده = ������������ ����������
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 75-94

نعمت الله عزیزی؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد؛ محمد صنوبری