نویسنده = نعمت الله عزیزی
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 75-94

نعمت الله عزیزی؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد؛ محمد صنوبری


نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 189-208

نعمت الله عزیزی؛ شهریار حیدری