دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی

نعمت الله عزیزی؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد؛ محمد صنوبری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 75-94

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران (موردکاوی مدارس غیرانتفاعی) از دیدگاه مدیران و صاحب‌نظران حوزه‌ی اقتصاد آموزش انجام گرفت. نمونه‌ی آماری عبارت بود از 284 نفر از مدیران مدارس غیر انتفاعی پسرانه‌ی شهر تهران و 10 نفر از صاحب‌نظران اقتصاد آموزش دانشگاه‌های تهران که به ترتیب با استفاده از روش ...  بیشتر

نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی

نعمت الله عزیزی؛ شهریار حیدری

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 189-208

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی راجع به ارزشیابی توصیفی و ابعاد مختلف آن اجرا گردید. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل دو گروه از معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی می‌باشد. گروه اول شامل 84 نفر معلم بود که در اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی همکاری داشتند و گروه دوم شامل معلمان خبره و با تجربه‌ی سطح شهر سنندج ...  بیشتر

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

نعمت الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 51-74

چکیده
  هدفمقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستاناست. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه سازمان‌یافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورشاستان کردستان داده‌های پژوهشی، جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرارگرفت. ...  بیشتر