دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه، طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و کلر

هاشم فردانش؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ ناصر همتی؛ منصور رضایی؛ صغرا عمرانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 117-136

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی روش آموزش مناسب برای آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی با استفاده از روش آموزش متداول (مبتنی بر سخنرانی) و دو روش آموزش الکترونیکی بود. در یک بررسی نیمه آزمایشی 90 پزشک عمومی و دستیار بر اساس فراخوان درون دانشگاهی، از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با روش نمونه‌گیری در دسترس در سه گروه 30 نفره شرکت کردند. روش آموزش مداوم ...  بیشتر

چهارچوب تکیه‌گاه‌سازی آموزشی در محیط یادگیری حل مشکل مبتنی بر کامپیوتر

غلام حسین رحیمی دوست؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ محمد حسن امیر تیموری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 243-268

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های الگوی طراحی محیط‌های یادگیری حل مشکل تکیه‌گاه‌سازی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد تکیه‌گاه‌سازی آموزشی و تدوین الگوی مطلوب برای محیط یادگیری سازنده گرای مشکل گشایی مبتنی بر کامپیوتر بود. روش تحقیق مورد استفاده روش آمیخته و شامل تحلیل محتوای کیفی و پیمایش بود. روش تحلیل محتوای کیفی مورد استفاده ...  بیشتر

نظریه‌ی ارتباط‌گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت‌شناختی آن

حسین اسکندری؛ هاشم فردانش؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سعید بهشتی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 29-50

چکیده
            مقاله پیش‌رو یکی از نظریه‌های یادگیری جدید و روبه رشد، تحت عنوان "ارتباط‌گرایی" را از نقطه نظر مبانی و پیش‌فرض‌های معرفت شناسی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. ایده‌پردازان این نظریه، آن را نظریه‌یی برای عصر دیجیتال، و پاسخی مناسب به شرایط جدید و متغیر حال حاضر جوامع قلمداد می‌کنند. تاکنون پژوهش‌های متعددی در ...  بیشتر

بازنمایی دانش در رویکرد یادگیری ساخت گرایی و دلالتهای ان برای طراحی اموزشی

هاشم فردانش

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1380، ، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16028

چکیده
  با ظهور رویکردهای جدید معرفت شناسی در اواخر نیمه دوم قرن بیستم بحث از بازنمایی دانش مجدداً به عنوان محوری تعیین کننده در مباحث فلسفی، روانشناسی، و تعلیم و تربیتی مطرح شده است. بازنمایی دانش کلید واژه ای بر ورود به مباحث طراحی آموزشی نیز هست، زیرا که رویکردهای طراحی آموزشی ساخت گرا با الهام از مبانی نظریه های روانشناسی شناختی و با مایه ...  بیشتر