دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی به‌کارگیری شوخ طبعی در فرایند تدریس توسط دبیران

محمد لطیفی؛ سید عباس رضوی؛ عبداله پارسا

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39315.3310

چکیده
  این پژوهش با هدف آگاهی از میزان استفاده دبیران از شوخ طبعی مناسب و نامناسب در فرایند تدریس انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کمّی و کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر شوش(استان خوزستان) در سال تحصیلی 99-1398 بود. حداقل حجم نمونه طبق جدول مورگان محاسبه ...  بیشتر

موفقیت در کارراهه شغلی با آموزش نیروی انسانی

طاهره نجاتی؛ عبداله پارسا؛ حمید فرهادی راد

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22055/edus.2020.30357.2857

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه‌ی بین اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت با موفقیت کارراهه شخصی در یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو است که با روش تحقیق آمیخته ( کمی - کیفی) بررسی گردید. در بخش کمی، از پرسشنامه Homayoonia ( 2006) و پرسشننامه Gattiker & Larwood (1986) و در بخش کیفی از تحلیل اسناد و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر اهواز

حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ شیرزاد نظری

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22055/edu.2017.13190.1408

چکیده
  چکیده هدف از اجرای پژوهش حاضر، تبیین روابط بین مؤلفه های رهبری همکارانه مدیر، حرفه ای گری معلم و فشار آکادمیک و توضیح چرایی اثرگذاری و عدم اثرگذاری هر یک از این مؤلفه ها بر شکل گیری، رشد و گسترش رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر اهواز می باشد. در همین راستا، از روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
بررسی رابطه ی بین اندازه ی مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه ی دولتی شهر اهواز

آزاده دهقان پور؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 67-98

https://doi.org/10.22055/edu.2017.11114.1149

چکیده
  با هدف آگاهی از رابطه‌ی بین اندازه مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه‌ی دولتی شهر اهواز، تحقیق پیمایشی- میدانی حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی نیز محسوب می‌شود، با انتخاب تصادفی خوشه ای 17 مدرسه راهنمایی و 15 مدرسه متوسطه‌ی دخترانه انجام شده است. در این پژوهش از پرسشنامه فرهنگ مدرسه ...  بیشتر

بررسی کارایی درونی مدارس مقطع راهنمایی شهرستان اهواز طی برنامه توسعه چهارم کشور به تفکیک پایه، موقعیت جغرافیایی و ناحیه

یونس رومیانی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبداله پارسا

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 39-58

چکیده
  ارزیابی عمکلرد سازمان‌های مختلف و در نتیجه پی بردن به میزان برآورده شدن شاخص‌های موردنظر، همواره راه گشای برنامه‌ریزان برای آینده بوده است؛ بنابراین در این مقاله عملکرد سازمان آموزش و پروش شهرستان اهواز از منظر شاخص‌های کارایی درونی در طول برنامه چهارم توسعه کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به مقایسه عملکرد‌های این شهرستان ...  بیشتر