دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
شناسایی و مقایسه‌ی نظام ارزشی دانش‌آموزان و دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر همدان

فرهاد سراجی؛ مسیب یار‌ محمدی واصل؛ رضوان مسعود میدانچی

دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 23-46

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه‌ی نظام ارزشی دانش‌آموزان و دبیران دوره‌ی متوسطه‌ی شهر همدان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان (23080 نفر) و دبیران (1408نفر) دوره‌ی متوسطه (ناحیه‌ی 1 و 2) در سال تحصیلی 1388- 1389 تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی آماری با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای و بر ...  بیشتر