دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر بازآموزی اسنادی بر عملکرد حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی ریاضی

فرشته گل پرور؛ میر محمود میر نسب؛ اسکندر فتحی آذر

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 115-130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازآموزی اسنادی بر عملکرد حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی است. پ‍ژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. آزمودنی‌ها شامل 20 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تبریز در سال 88-1387 بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر