دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بازنمایی مفهوم «رهبری‌آموزشی» در مقالات منتشر شدۀ مجلات حوزۀ علوم تربیتی

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 221-240

https://doi.org/10.22055/edus.2019.29345.2802

چکیده
  توصیف و تفسیر چگونگی فهم پژوهشگران و کارورزان حوزۀ مدیریت آموزشی از مفهوم «رهبری‌ آموزشی» در مقالات منتشر شده در مجلات علوم تربیتی، شناسایی موضوعات و رویکردهای مورد استفاده از سوی نویسندگان جهت مطالعه این مفهوم، هدف اصلی مقاله است. یافته‌ها نشان داد که حدود 89 درصد از مقالات موردبررسی، با رویکردهای اثبات‌گرایانه و روش‌های ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش

ناصر شیربگی؛ خلیل غلامی؛ هایده احمدی

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20391.2056

چکیده
  هدف اصلی پژوهش دستیابی به اطلاعاتی غنی از تجارب و واکنش‌ها به فرایند مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش بود. ازاین‌رو، با جهت‌گیری معرفت‌شناسی تفسیری یک طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (بخش کیفی با راهبرد پدیدار نگاری و بخش کمّی با راهبرد توصیفی-پیمایشی) اتخاذ گردید. میدان تحقیق آموزش‌وپرورش شهر سنندج و جامعه موردمطالعه معلمان و کارشناسان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شیلا امیری

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 21-54

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12529.1318

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی درک اولیاء و معلمان از پدیده مشارکت و مداخله والدین در آموزشو پرورش فرزندان صورت گرفت.روش بررسی این پژوهش مدل آمیخته‌ی اکتشافی است. میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) شهر کرمانشاه بود. جمعاً 200 نفر از معلمان و 210 نفر از والدین (110 نفر زن و 100 نفر مرد) از مناطق ...  بیشتر

بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج

محمدامجد زبردست؛ ناصر شیربگی؛ زهره قلاوند

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 187-206

چکیده
  پژوهش حاضر رابطه‌ی بین اعتماد و بوروکراسی توانمند در مدارس را مورد بررسی قرار داده است. روش انجام پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری، شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر سنندج می‌شدند. نمونه مورد مطالعه شامل 260 دبیر که به صورت تصادفی طبقه‌ای از جامعه یاد شده، انتخاب گردیدند. ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه اقتباس شده از ...  بیشتر