دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارزیابی اثربخشی کارپوشه‌های الکترونیکی بر یادگیری دانش لغات زبان انگلیسی با تأکید بر انگیزه و نگرش زبان‌آموزان شهرستان اهواز.

سمیر آل کثیر؛ عزیزاله آروین؛ ملیحه چرخاب

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 147-168

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40552.3355

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی و یادگیری دانش لغات زبان انگلیسی با تأکید بر انگیزه و نگرش زبان‌آموزان شهرستان اهواز انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایش بوده و از طرح پیش آزمون و پس از آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زبان آموزان فعال در کانون زبان ایران شعبه خوزستان ...  بیشتر