اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود صفایی مقدم

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

safaei_matscu.ac.ir
0611-3330010-19-4662 داخلی

سردبیر

دکتر یداله مهرعلی زاده

علوم تربیتی - توسعه منابع انسانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

mehralizadeh_yatscu.ac.ir
0611-3330010-19 _ داخلی- 4668

مدیر داخلی

دکتر سید منصور مرعشی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

marashi_satscu.ac.ir
0611-33330010-19 -داخلی-4671
0000-0001-7135-9406

مدیر اجرایی

امیر مثنوی

تکنولوژی آموزشی مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

masnavieducation.blogfa.com
a.masnaviatscu.ac.ir
0611-3330010-19 -داخلی-4665

کارشناس نشریه

نسرین بهلول

کارشناس نشریه

nasrinbohlolatyahoo.com
061-33331366

اعضای هیات تحریریه

دکتر خسرو باقری

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه تهران

khbagheriatut.ac.ir
021-61117559

دکتر محمدجعفر پاک سرشت

تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز

mj-paksereshtatyahoo.com
09166082022

دکتر عبدالله پارسا

برنامه ریزی درسی دانشیار-دانشگاه شهید چمران اهواز

abdparsaatgmail.com
0611-3330010-19 -داخلی-4663

دکتر محمدرضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه پیام نور

sarmadiatpnu.ac.ir

دکتر حمیدرضا علوی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

hamidreza_alaviatyahoo.com.hk
0341-3202428

دکنر نعمت الله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد- دانشگاه کردستان

nematollah.aziziatgmail.com
0871 - 6665283

دکتر اسکندر فتحی آذر

علوم تربیتی- آموزش علوم استاد دانشگاه تبریز

e-fathazarattabriz.ac.ir
0411-3392071