طراحی و تبیین یک مدل دوسطحی از تاثیر هوش هیجانی بر اعتماد و اثر آن بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی (مورد مطالعه: مربیان و کارآموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2019.26931.2613

چکیده

با توجه به اهمیت نو‌آوری و کار‌آفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع به واسطه خلاقیت، و از آنجا که یکی از سیاست‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ارتقا مهارت نیروی انسانی به جهت گسترش اشتغال از طریق آماده‌سازی افراد برای پاسخگویی به تغییرات روز‌افزون دانش و فناوری است می توان گفت محیط اجتماعی که از طریق فرهنگ همکاری، خلاقیت فردی را مورد حمایت قرار می دهد نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. از این رو پژوهش حاضر با تدوین یک مدل دو سطحی قصد بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی را دارد. این مطالعه بر حسب هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد‌آوری داده‌ها توصیفی-همبستگی است. 319 نفر از مربیان و کار آموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر اهواز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهایSPSS ، Amos و Hlm انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که در سطح فرد هوش هیجانی از طریق سازه‌های اعتماد بین فردی و فرهنگ همکاری بر خلاقیت فردی اثرگذار است و همچنین در سطح گروه فرهنگ همکاری تیمی و خلاقیت تیمی تأثیر ویژه‌ای بر فرهنگ همکاری فردی و خلاقیت فردی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining a two-level model of emotional intelligence effect on trust and its impact on collaboration culture and individual creativity (The Case: Trainers and students of Technical and Vocational Training Organization (TVTO) in Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • mahdi nadaf 1
  • Farajolah Rahimi 1
  • Zahra Gholami 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.A. Student, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The objective of the research is developing a two-level model to investigate affecting factors on collaboration culture and personal creativity.
The population of the research is trainers and trainees of TVTO that eight centers recognized and in sum 34 teams were selected through random sampling. The study is an applied one and by gathering data it is a descriptive-correlation research. The questionnaire was data gathering and measuring variables instrument and finally 319 questionnaires were obtained. The instrument reliability was measured by Cronbach’s Alpha and a pretest was done among the sample of 30 people of TVTO trainers and trainees and the quotients were above 0.7 for all variables. The validity of the instrument was also studies and verified through content validity. The research findings in personal level indicate that emotional intelligence on cognitive trust, emotional intelligence on affective trust, cognitive trust on collaborative culture, affective trust on collaborative culture, collaborative culture on personal creativity, team creativity on collaborative culture and team creativity on personal creativity with regression quotients respectfully are 0.733, 0.771, 0650, 0.198, 0.560, 0.298 and 3.370 theses quotients are meaningful and positive. The results show that in personal level emotional intelligence affects (cognitive and affective) trust and the constructs have impact on collaborative culture and personal creativity. So it is suggested to foster collaborative culture and institutionalize creativity among team members, emotional intelligence as a necessary skill promoted and trained. Moreover a social environment must form where the members encourage to share their ideas and shape creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • trust
  • collaborative culture
  • personal creativity
  • team creativity