واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشگاه تهران

4 هیئت علمی

10.22055/edus.2019.27050.2625

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیأت علمی مستعد در دانشگاه‌های جامع با تراز عملکرد منطقه‌ای است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. به همین منظور، تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مطلع نسبت به جذب هیأت علمی به‌صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انتخاب شده و به‌صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، از بررسی توسط اعضاء (مصاحبه‌شوندگان) و روش چند سویه نگری منابع داده‌ها و برای محاسبه پایایی کدگذاری‌های انجام شده، از روش‌های پایایی باز آزمون و پایایی توافق درون موضوعی (توافق بین دو کدگذار) استفاده گردید. پس از پیاده‌سازی محتوای مصاحبه‌ها و تحلیل مقدماتی آن‌ها، کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و به منظور دستیابی به مقوله‌های اصلی کدهای مشابه در طبقه‌هایی خاص قرار گرفتند. درنهایت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. درنتیجه این مطالعه شانزده (16) سازوکار برای شناسایی و انتخاب اعضای هیأت علمی مستعد در دانشگاه ها جامع با تراز عملرد مطنقه ای شناسایی گردید که به اعتقاد خبرگان شناسایی و انتخاب اعضای هیأت علمی متناسب با رسالت و اهداف دانشگاه و اختصاص زمان بیشتر به فرایند استعدادیابی و استعدادگزینی اعضای هیأت علمی از بیشترین اهمیت برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The exploration of Identification and Selection mechanisms of Talented Faculty Members at Comprehensive Universities with regional performance level

نویسندگان [English]

  • khodayar abili 2
  • javad porkarimi 3
  • saeid frahbakhsh 4
2 univercity of tehran
چکیده [English]

Introduction
Higher education system as a purposeful phenomenon has two quantitative and qualitative dimensions that balanced growth should be considered in both quantitative and qualitative dimensions in parallel. The three pillars of each higher education institution are faculty, infrastructure and learning environment. Among these three factors, it is more important to provide an appropriate context for attracting and retaining distinguished and diverse faculty members.
Faculty members are one of the main factors in the structure of higher education, and their quantitative and qualitative decline has a direct impact on the performance of the higher education system. Also, The roles and responsibilities of college and university faculty members are closely tied to the central functions of higher education. The main purpose of this research is to explore Identification and Selection Mechanisms of Talented Faculty Members at Comprehensive Universities with Regional Performance level.

Method
This research was conducted base on framework of qualitative approach. To this purpose, 15 knowledgeable academic and executive experts were selected purposefully and with a theoretical sampling strategy and interviewed in a semi-structured way. To analyze the data, the thematic analysis technique was used. To ensure the validity of the research used of reviewed by members (interviewees) and the triangulation of the data sources methods. Also, to calculate reliability were used of the retest and the agreement between the two coder methods. After implementing the content of the interviews and their preliminary analysis, Codes or basic concepts were identified and In order to achieve the main categories, similar codes are placed on specific categories. Finally, for each of the categories, the title that contains the entire codes was select.

Results
As a result of this study, 16 mechanisms were identified for the Identification and Selection talented faculty members at Comprehensive Universities with regional performance level. According to experts, Identification and selection of faculty members based on the mission and goals of the University and Assign more time to the talent Identification and selection talent process of faculty members are more importance

Discussion
Analysis of research findings shows, the most important weakness of regional comprehensive universities is the debility of universities in defining mission and vision and planning to attract faculty members. Such that, in current conditions The purpose of attracting new faculty members at most universities and higher education institutions is to fill vacant positions without considering the type of activity of the group, the College and the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Identification
  • Talent Selection
  • Attraction
  • Talent Identification and Selection mechanisms
  • Comprehensive Universities with regional performance level