شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

10.22055/edus.2019.27633.2677

چکیده

پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، در کلیه فعالیت های سازمان از جمله آموزش منابع انسانی تأثیر داشته است و باعث ظهور و گسترش دوره های آموزشی الکترونیکی، به عنوان فن آوری نوین آموزشی شده است؛ هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی بود که با روش آمیخته اکتشافی در شرکت گاز استان هرمزگان انجام شد؛ بخش کیفی با روش پدیدار شناسی توصیفی انجام گردید، نمونه تعداد 16 نفر از متخصصین بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، برای گرد آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شد و برای تحلیل داده ها، روش هفت مرحله ای کلایزی مورد استفاده قرار گرفت؛ بخش کمی با روش پیمایشی انجام شد، جامعه آماری 212 نفر از کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان بودند که با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد، ابزار تحقیق پرسشنامه بود و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید و داده ها به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد؛ یافته های کیفی در 115 کد اولیه، 9 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی به دست آمد و یافته های کمی نشان داد؛ عوامل سازمانی، فنی و آموزشی در موفقیت دوره های آموزشی تأثیر مثبت و معنی داری دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying effective factors in the success of electronic training courses (mixed research)

نویسندگان [English]

  • hashem mohamadichemardani 1
  • mohamadnoor rahmani 2
1 Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Introduction
Increasing advances in information and communication technology have affected all organizational activities including manpower training and have resulted in emergence and development of e-learning courses as a new educational technology. Success of e-learning courses depends on different factors and identifying these factors will significantly help in design and implementation of these courses. These factors can be related to the internal conditions of the courses or the external environment that influences it. This study aims to identify effective factors in success of e-learning courses.
Method
We used exploratory mixed method design in this study. Qualitative part of the study was implemented using descriptive phenomenological method. The sample of study consisted of 16 experts selected by purposeful sampling. For data collection we used semi-structured interviews and for data analysis Colaizzi method was employed. Quantitative part of the study was carried out using survey method. Statistical population of the study were 212 employees of Hormozgan Province Gas Company and 136 individuals were selected through Morgan table. Research instrument was questionnaire and to test the research hypotheses we applied confirmatory factor analysis. Data were analyzed using SPSS and AMOS.
Result
Qualitative findings were obtained in 9 sub-categories and 3 main categories. The main categories of organizational factors included categories of management commitment and supportive laws and regulations, the main categories of technical factors included the categories of desirable hardware and appropriate software facilities, and the main categories of educational factors included primary user training, comprehensive course planning, appropriate educational content, effective implementation of courses and feedback. Quantitative findings demonstrated that regarding organizational factors, management commitment component, regarding technical factors, hardware facilities factor and regarding educational factors, comprehensive courses planning with factor load of 0.956, 0.912, and 0.914, respectively had the most impact on success of e-learning courses.
Discussion
Qualitative results showed that effective factors in success of e-learning courses are three main categories of organizational, technical and educational factors. The main categories of organizational factors include sub-categories of management commitment and supportive rules and regulations, the main categories of Technical factors include sub-categories of appropriate hardware facilities and desirable software facilities and educational factors include sub-categories of primary user education, comprehensive courses planning, appropriate training content, effective implementation of courses, and feedback; In the quantitative section, the results of confirmatory factor analysis showed that the identified factors affect the success of e-learning courses and quantitative results confirmed qualitative results. The results of previous research were consistent with the results of this study. In order to use the results of this study, it is suggested that all the identified factors in the success of the electronic courses be taken into account prior to designing and implementing electronic training courses at Gas Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Training Courses
  • Organizational Factors
  • Technical Factors
  • Educational Factors