آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه ایالتی کلرادو

10.22055/edus.2019.25363.2493

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک در مدیران یک شرکت دولتی با استفاده از روش کانون ارزیابی توسعه رهبر (کاتر ) بود. روش پژوهش، روش آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) بود. برای اجرای پژوهش، تعداد 10 نفر از مدیران شرکت با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا آنان به مقیاس‌های خودکارآمدی رهبری، دانش رهبری و سناریوهای موقعیتی رهبری در قالب تست‌های پیش آزمون پاسخ دادند. بعد از آن، مداخله آموزشی به مدت دو روز اجرا شد که در آن ابتدا مشارکت کنندگان در شایستگی‌های رهبری هدف از طریق تمرین‌های شبیه‌سازی، ارزیابی شدند و سپس در راستای نیازهای توسعه‌ای شناسایی شده، توسط مربیان بازخورد لازم را دریافت کردند. دو هفته بعد، تست‌های پس‌آزمون توسط مشارکت کنندگان تکمیل گردید. با توجه به محدودیت تعداد نمونه پژوهش، داده‌های حاصله با آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و تی زوجی با روش آماری ناپارامتریک بوت استرپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: طرح و محتوای "کاتر" از نظر مشارکت کنندگان و ارزیابان به طور معناداری معتبر بوده است. هم‌چنین، "کاتر" در حیطه عاطفی در بهبود شایستگی‌ رهبری تیم‌سازی مشارکت کنندگان و در حیطه شناختی در بهبود شایستگی رهبری تحول‌گرایی آنان تأثیر معناداری داشته است. با این وجود، آن در بهبود شایستگی‌های رهبری هدف در حیطه رفتاری مؤثر نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Training and Developing Leadership Competencies Using Leader Development Assessment Center: Empirical Study of the Competencies of Transformation, Team Building, and Strategic Thinking

نویسندگان [English]

  • Naghi Radi Afsouran 1
  • ali siadat 1
  • reza hoveida 1
  • hamid reza hoveida 2
  • George. C Thornton III 3
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Departmant of Psychology, Colorado State University, Fort Collins. U.S
چکیده [English]

Purpose
The aim of this study was to train and to develop the leadership competencies of transformation, team building, and strategic thinking using leader development assessment center (LDAC) at National Iranian Oil Refining and Distribution Company.

Method
An experimental design with pre-test and post-test was used. We got 10 of managers using a simple random method. First, participants responded scales on leadership self-efficacy, leadership knowledge and leadership situational judgment in the pretest. Then, we applied LDAC method as our main intervention for two days. Within applying LDAC, all participants were assessed based on the target leadership competencies through simulation exercises and then, their developmental needs were determined. After, all participants received feedbacks from coaches. Finally, they covered posttest scales after two weeks.
Result
The results showed LDAC has enhanced the team building leadership competency in the dimension of affective and also transformation leadership competencies in the dimension of cognitive. However, it was found that LDAC has not been effective in enhancing the target leadership competencies in the dimension of behavior.

Conclusion
Developing leadership competencies is necessary for fostering competent leaders. Since LDAC applies principles of active/deep learning, we recommend future studies to use this method as a training approach in leadership development programs. Its implementation may be challenging and costly, but the payoffs will be worth it.

Purpose
The aim of this study was to train and to develop the leadership competencies of transformation, team building, and strategic thinking using leader development assessment center (LDAC) at National Iranian Oil Refining and Distribution Company.

Method
An experimental design with pre-test and post-test was used. We got 10 of managers using a simple random method. First, participants responded scales on leadership self-efficacy, leadership knowledge and leadership situational judgment in the pretest. Then, we applied LDAC method as our main intervention for two days. Within applying LDAC, all participants were assessed based on the target leadership competencies through simulation exercises and then, their developmental needs were determined. After, all participants received feedbacks from coaches. Finally, they covered posttest scales after two weeks.
Result
The results showed LDAC has enhanced the team building leadership competency in the dimension of affective and also transformation leadership competencies in the dimension of cognitive. However, it was found that LDAC has not been effective in enhancing the target leadership competencies in the dimension of behavior.

Conclusion
Developing leadership competencies is necessary for fostering competent leaders. Since LDAC applies principles of active/deep learning, we recommend future studies to use this method as a training approach in leadership development programs. Its implementation may be challenging and costly, but the payoffs will be worth it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Competency
  • Leader Development Assessment Center
  • Empirical Study
  • Bootstrap