کلیدواژه‌ها = مطالعه تجربی
تعداد مقالات: 1
1. آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-118

10.22055/edus.2019.25363.2493

نقی رعدی افسوران؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ جورج ثورنتون