کلیدواژه‌ها = "دانش رویه ای"
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-76

10.22055/edus.2019.23767.2349

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی