نویسنده = گلنار مهران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

10.22055/edus.2019.22943.2287

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران