نویسنده = ناصر شیربگی
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-54

10.22055/edu.2017.12529.1318

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شیلا امیری


3. بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 187-206

محمدامجد زبردست؛ ناصر شیربگی؛ زهره قلاوند